Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Biblioteca UAB
 
Regulamentul de organizare si functionare a Bibliotecii UAB

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

REGULAMENTUL SERVICIILOR PENTRU CITITORI

RAPORT DE ACTIVITATE

 

  

 

 

SUS  ]

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

A BIBLIOTECII UNIVERSITĂŢII "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

 

Capitolul I

MISIUNE

 

Art. 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este întocmit în concordanţă cu Legea bibliotecilor nr. 334/2002 republicată în 2005 şi actualizată în 14/03/2013 şi Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, actualizată .

Art. 2. Biblioteca Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, denumită în continuare Biblioteca UAB, se constituie ca parte integrantă a Sistemului naţional de biblioteci şi participă la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea de cercetare ştiinţifică din Universitate. Este o bibliotecă fără personalitate juridică, a cărei activitate este subordonată Senatului Universităţii şi este finanţată din bugetul acesteia. (cf. Art. 18. alin. b. din Legea bibliotecilor nr.334/2002 republicată în 2005 şi actualizată în 14/03/2013).

Art. 3. Biblioteca UAB are ca utilizatori principali studenţii, cadrele didactice şi cercetătorii, precum şi ceilalţi salariaţi ai Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Accesul în Biblioteca UAB este deschis   tuturor cetăţenilor pe bază de legitimaţie (card de acces), care vor putea utiliza întregul patrimoniu documentar, indiferent de formatul în care acesta a fost publicat.

Art. 4. Biblioteca UAB oferă servicii stabilite, în condiţiile legii, prin prezentul regulament de organizare şi funcţionare, pe bază de tarife, aprobate de Senatul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Art. 5. Biblioteca UAB participă la activităţi naţionale şi internaţionale de cercetare a fundamentelor teoretice şi de aprofundare şi promovare a performanţelor domeniului  ;   organizează acţiuni de formare şi perfecţionare, complementare sistemului instituţionalizat de pregătire în domeniul bibliologiei şi ştiinţei informării.

Art. 6. Biblioteca UAB dezvoltă colecţii enciclopedice şi/sau specializate de publicaţii cu  caracter ştiinţific şi de înaltă valoare culturală din ţară şi de peste hotare, pe toate categoriile de suporturi documentare şi baze de date ştiinţifice, în acord cu programele de învăţământ, de cercetare şi de cultură.

Art. 7. Biblioteca UAB poate realiza consorţii pentru achiziţia partajată a surselor info - documentare, pentru crearea şi utilizarea în comun a catalogului colectiv virtual al colecţiilor proprii sau atrase (Art. 19, alin. (4) - Legea bibliotecilor nr. 334/2002 republicată în 2005 şi actualizată în 14/03/2013).

 

Capitolul II

PATRIMONIU

 

A. DEZVOLTAREA COLECŢIILOR


Art. 8. Dezvoltarea colecţiilor de documente se realizează în funcţie de cerinţele de informare şi documentare ale principalelor categorii de utilizatori. Conform Legii bibliotecilor, aceste colecţii   pot fi formate din următoarele categorii de documente:

   a) cărţi;

   b) publicaţii seriale;

   c) manuscrise;

   d) micro-formate;

   e) documente cartografice;

   f) documente de muzică tipărite;

   g) documente audiovizuale;

   h) documente grafice;

   i) documente electronice;

   j) documente fotografice sau multiplicate prin prelucrări fizico-chimice;

   k) documente arhivistice;

   1) alte categorii de documente, indiferent de suportul material.

Colecţiile pot cuprinde şi alte documente, nespecifice bibliotecilor, istoriceşte constituite sau provenite din donaţii.

Art. 9. Completarea fondului de publicaţii şi a altor categorii de documente se face în mod sistematic prin:

a) achiziţii de cărţi de la unităţile specializate în aprovizionarea, editarea sau vânzarea de carte (unităţile de difuzare a cărţii, librării, edituri, anticariate etc.) indiferent de valoarea lor şi de suportul pe care au fost înregistrate sau fixate, cu respectarea principiilor utilizării eficiente a fondurilor publice, a transparenţei şi a tratamentului egal, în condiţiile legii;

   b) abonamente la publicaţii periodice;

   c) transfer de publicaţii sau alte categorii de documente de la diferite instituţii, potrivit prevederilor legale în vigoare;

   d) donaţii şi sponsorizări de la instituţii, asociaţii, fundaţii, de la persoane juridice sau fizice;

   e) schimb inter-bibliotecar şi internaţional de publicaţii;

   f) documente produse prin mijloace proprii.

Art. 10. Stabilirea planului de achiziţii se face la propunerea Departamentelor şi se aprobă de către conducerea universităţii.

Art. 11. Nu se admite, sub nici un motiv, folosirea în alte scopuri a fondurilor bugetare alocate Bibliotecii UAB pentru achiziţionarea de cărţi, periodice şi alte categorii de suporturi informaţionale, inclusiv pentru mijloacele de culegere, prelucrare, stocare şi transmitere a informaţiilor.

Art. 12. Biblioteca UAB poate transfera surplusul de materiale ce constituie fondul documentar altor instituţii, la cererea acestora.

Art. 13. Transferul de documente între instituţii se face conform reglementărilor legale în vigoare (cerere de transfer semnată de conducătorul instituţiei de învăţământ solicitatoare; borderoul documentelor supuse transferului; referatul bibliotecii de la care se efectuează transferul, aprobat de rectorul universităţii). Pe baza acestor acte, serviciul financiar-contabilitate va emite decizie de transfer.

Art. 14. Ofertele de donaţii de cărţi ori alte categorii de documente şi materiale din fondul documentar sunt analizate de bibliotecar şi evaluate; pentru cartea curentă evaluarea publicaţiilor va fi făcută de către bibliotecarul responsabil de completarea colecţiilor; la evaluarea publicaţiilor de interes bibliofil se poate solicita pentru evaluare sprijinul unui specialist în domeniu.

Art. 15. Indiferent de provenienţă, pentru toate publicaţiile acceptate ca donaţie, bibliotecarul responsabil cu evidenţa publicaţiilor întocmeşte un ACT DE PRIMIRE, la care anexează borderourile necesare.

Art. 16. Când donaţiile fostelor cadre didactice sau studenţi ai Universităţii constituie fonduri importante, atât numeric cât şi ştiinţific, acestea pot fi acceptate în întregime, constituindu-se ca fonduri distincte, purtând numele donatorului.

 

B. EVIDENŢA COLECŢIILOR


Art. 17. Evidenţa colecţiilor se face conform normelor biblioteconomice în vigoare. Documentele aflate în colecţiile  Bibliotecii UAB, care au statut de bunuri culturale comune, nu sunt active fixe corporale, şi sunt evidenţiate în documente de inventar. Bunurile culturale care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituite în colecţii speciale, sunt considerate active fixe corporale şi evidenţiate, gestionate şi inventariate în conformitate cu prevederile legale (art. 40-(1) Legea bibliotecilor 334/2002 - 14/03/2013).

Art. 18. În Biblioteca UAB, orice operaţie de intrare sau ieşire a publicaţiilor se face numai pe baza unui act (factură şi specificaţie, proces-verbal de casare, ordin de transfer, adresa de scădere etc.).

Art. 19. Pentru publicaţiile sau alte categorii de documente care intră în bibliotecă fără act însoţitor, bibliotecarul este obligat să întocmească un proces verbal de intrare, cu borderou.

Art. 20. Neprimirea la timp a publicaţiilor seriale la care au fost făcute abonamente, precum şi lipsa unor numere din publicaţiile respective vor fi sesizate operativ unităţilor de difuzare a presei.

Art. 21. Unitatea de evidenţă a colecţiilor de publicaţii este volumul de bibliotecă. Prin „volum de bibliotecă" se înţelege fiecare exemplar de carte, broşură sau publicaţie serială, dacă aceasta este o revistă cu un număr mai mare de pagini (de exemplu „Viaţa Românească", „Secolul 20", „Revista de pedagogie", „Magazin Istoric" etc.)

Art. 22. Publicaţiile seriale (ziarele mai ales) formează volume de bibliotecă atunci când, pentru a se păstra în condiţii mai bune, sunt legate mai multe numere la un loc (trimestrial, semestrial, anual).

Art. 23. Evidenţa documentelor se face în sistem tradiţional şi informatizat, astfel:

   a) evidenţa globală, prin Registrul de mişcare a fondurilor (R.M.F.);

   b) evidenţa individuală, prin Registrul de inventar (R.I.), cu numerotare de la 1 la infinit;

   c) evidenţa periodicelor, trimestrial sau anual, prin constituirea lor în unităţi de inventar;

  d) evidenţa analitică, pe fişe însoţite de imagini foto pentru bunurile culturale constituite în gestiuni şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil.

Evidenţa globală şi individuală a publicaţiilor, realizată în sistem informatizat, cuprinde descrierea completă, conform standardelor în vigoare. (Legea bibliotecilor 334/2002 - 14/03/2013).

Art. 24. Bibliotecarii răspund material pentru lipsurile din inventar care depăşesc procentul de pierdere naturală stabilit potrivit legii.

Art. 25. Numerotarea şi completarea rubricilor în documentele de evidenţă se fac potrivit normelor biblioteconomice în vigoare.

Art. 26. Fiecare publicaţie (carte, revistă, ziar) şi orice alt document (hartă, dispozitiv, disc, bandă, dischetă etc.) din colecţia bibliotecii poartă ştampila unităţii şi numărul de inventar.

Art. 27. Ştampila, împreună cu nr. de inventar, marchează, din punct de vedere gestionar, intrarea în patrimoniul bibliotecii şi constituie, în acelaşi timp, un mijloc de a evita cazurile de sustragere ale acestora, servind la identificarea bunurilor care aparţin bibliotecii.

Art. 28. Publicaţiile şi celelalte categorii de documente ştampilate anterior în bibliotecă, potrivit altor norme nu se vor ştampila din nou, dar cele provenite din alte biblioteci vor fi inventariate şi ştampilate.

Art. 29. Biblioteca UAB, fiind o biblioteca informatizată, utilizează instrumente electronice de evidenţă.

 

C. INVENTARIEREA (VERIFICAREA) COLECŢIILOR


Art. 30. Inventarierea (verificarea) colecţiilor bibliotecii universitare se face conform Legii bibliotecilor nr. 334/2002, art. 40, pct. 8-9.

Art. 31. Inventarierea (verificarea) se face de către o comisie numită prin decizia   Rectorului   Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. În decizie   se arată componenţa comisiei, modul de organizare şi efectuare a inventarierii (verificării) publicaţiilor şi celorlalte documente, precum şi termenele de începere şi de finalizare a operaţiunilor, şi se semnează de luare la cunoştinţă de către fiecare membru al comisiei.

Art. 32. Comisia este constituită din membri delegaţi de Consiliul de Administratie al  Universităţii, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 33. Documentele,   bunuri  culturale comune, găsite lipsă din inventar, se recuperează fizic, prin înlocuirea cu documente identice, sau valoric, prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1 - 5 ori faţă de preţul astfel calculat.

Art. 34. Bunurile culturale de patrimoniu lipsă la inventar se recuperează fizic. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se recuperează valoric la preţul pieţei plus o penalizare de minimum 10% din cost, pe baza hotărârii Comisiei Naţionale a Bibliotecilor.

Art. 35. Documentele care nu pot fi recuperate de la utilizatori din motive probate cu acte (decese, calamităţi, incendii etc.) vor fi scăzute din registrele de evidenţă ale bibliotecii cu aprobarea celor în drept, pe baza unor acte justificative.

Art. 36. Eliminarea documentelor din colecţii se aplică numai bunurilor culturale comune, uzate fizic sau moral, după o perioadă de minimum 6 luni de la achiziţie, prin hotărârea conducerii bibliotecii. La casare se propun, înregistrate în borderouri separate, următoarele categorii de materiale ale fondului documentar:

   a) Publicaţiile deteriorate fizic, exceptându-le pe cele care prezintă interes bibliofil (cărţi vechi şi rare, stampe, hărţi, alte publicaţii deosebit de valoroase);

    b) Publicaţii cu un conţinut perimat.

Art. 37. Propunerile de casare se fac în scris de către bibliotecar, o singură dată pe an, precum şi cu prilejul fiecărei inventarieri (verificări) a colecţiilor şi se înaintează, prin conducătorul bibliotecii, comisiei de casare, spre a verifica şi confirma exactitatea datelor. Constatările şi concluziile comisiei de casare se consemnează într-un proces verbal.

Art. 38. Periodic, contabilitatea instituţiei are obligaţia să controleze dacă valoarea totală a publicaţiilor intrate în bibliotecă, aşa cum este înscrisă în Partea a I-a a R.M.F. corespunde cu valorile rezultate din actele însoţitoare (facturi, chitanţe, bonuri, acte de primire etc.).

Art. 39. Inventarierea (verificarea) se face, în mod obligatoriu, în prezenţa bibliotecarului, în cazul predării-primirii gestiunii, a bibliotecarilor primitori şi a celor predători.

Art. 40. La încheierea operaţiunilor de inventariere (verificare) comisia consemnează într-un proces verbal constatările, concluziile, propunerile şi hotărârile sale.

 

 

 

Capitolul III

PERSONALUL ŞI CONDUCEREA BIBLIOTECII

 

Art. 41. Personalul Bibliotecii UAB se compune din personal de specialitate având statut de personal didactic auxiliar. Acesta este format din: bibliotecari, bibliografi, cercetători, redactori, documentarişti, conservatori, restauratori, ingineri de sistem, informaticieni, operatori, analişti şi alte posturi de profil. Pot fi angajate în bibliotecile de drept public şi persoane cu studii medii sau superioare de alt profil, cu obligaţia de a urma, într-o perioadă de până la maximum 2 ani, una dintre formele de pregătire profesională prevăzute de lege. Angajarea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a personalului din bibliotecile universitare se fac prin decizii ale Rectorului, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Art. 42. Atribuţiile şi competenţele personalului din biblioteci se stabilesc prin fişa postului, conform structurii organizatorice, programelor de activitate şi sarcinilor de serviciu elaborate de către conducerea bibliotecii,  pe baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Bibliotecii.

Art. 43. Organigrama Bibliotecii UAB (Anexa 1) este determinată de complexitatea, misiunea şi funcţiile Universităţii, se propune de conducerea bibliotecii şi cuprinde, serviciile, compartimentele care funcţionează în cadrul  Bibliotecii, fluxurile generale ale activităţii şi numărul de posturi aferente. Organigrama şi Statul de funcţii ale Bibliotecii se aprobă de către Senatul  Universităţii, conform legii.

Art. 44. Personalul din Biblioteca UAB  , care are în responsabilitate colecţii cu acces liber şi/sau destinate împrumutului la domiciliu, beneficiază de un coeficient anual de 0,3% scădere din totalul fondului inventariat, reprezentând pierdere naturală datorată unor cauze care nu puteau fi înlăturate ori în alte asemenea cazuri în care pagubele au fost provocate din riscul minimal normal al serviciului (cf. Art. 51 (1) - Legea bibliotecilor 334/2002).

Art. 45. Conducerea Bibliotecii UAB este asigurata   de un director sau de un bibliotecar responsabil, cu funcţia de şef de serviciu  , având dreptul la indemnizaţia de conducere corespunzătoare, potrivit prevederilor legale.

Art. 46. În biblioteca UAB poate functiona  un Consiliu Stiinţific cu rol consultativ în dezvoltarea colecţiilor, în domeniul cercetării ştiinţifice şi al activităţilor culturale. Acesta poate fi format din max. 9 membri, cuprinzând bibliotecari, specialişti în domeniul informatizării bibliotecilor, al activităţii culturale şi ştiinţifice, numiţi prin decizie a Senatului Universitatii, la propunerea bibliotecarului responsabil.

Art. 47. Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor sunt cele stipulate în Capitolul VII al Legii bibliotecilor nr. 334/2002 şi respectiv în prezentul Regulament (Anexa 2).

Art. 48. Anual conducerea Bibliotecii UAB întocmeşte un Raport de evaluare a activităţii, care este prezentat Senatului Universităţii.

 

Capitolul IV

SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI

 

A.    SERVICII


Art. 49. Biblioteca UAB organizează următoarele servicii:

   - dezvoltarea colecţiilor prin achiziţii de documente;

   - evidenţa şi organizarea colecţiilor;

   - catalogarea şi indexarea colecţiilor;

   - schimb de publicaţii intern şi internaţional şi împrumut inter-bibliotecar;

   - prezervarea şi conservarea colecţiilor;

   - comunicarea colecţiilor şi relaţii publice (împrumut, Săli de lectură şi Sala multimedia);

   - informatizare, eliberare carduri, informare documentară şi referinţe ştiinţifice.

Art. 50. Toate serviciile sunt subordonate conducătorului bibliotecii.

Art. 51. În calitate de bibliotecă a unei instituţii de învăţământ superior, Biblioteca UAB are următoarele atribuţii, competenţe şi activităţi:

   a. Participă la activitatea didactică, cultural-educativă, de cercetare ştiinţifică şi de perfecţionare a învăţământului superior asigurând informarea documentară a beneficiarilor;

   b. Colecţionează, organizează şi valorifică fondurile de carte, publicaţii seriale şi alte documente grafice şi audio-vizuale;

   c. Îşi completează colecţiile de publicaţii străine reprezentative, acordă asistenţă metodologică în domeniul biblioteconomiei şi informării documentare bibliotecilor din instituţiile de învăţământ preuniversitar.

   d. Cooperează cu cadrele didactice, cercetătorii şi alte categorii de specialişti pentru:

   - selecţia documentelor româneşti şi străine;

   - evaluarea periodică a colecţiilor;

   - controlul ştiinţific al lucrărilor de informare bibliografică;

   - prelucrarea analitică a unor documente;

   - elaborarea de sinteze şi alte lucrări de informare inclusiv prin plata serviciilor respective, şi a altora de acelaşi gen, pentru care este necesară asistenţa de specialitate din afara bibliotecii.

   e. Întreţine şi dezvoltă relaţii cu biblioteci, instituţii, organizaţii şi personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale din ţară şi străinătate, în scopul intensificării circulaţiei informaţiilor şi documentelor.

   f. Asigură calificarea, perfecţionarea şi reciclarea personalului propriu prin participarea personalului de specialitate la cursuri organizate de Universitate, M.E.C.Ş. sau de către alte instituţii, precum şi la alte stagii de pregătire sau perfecţionare în străinătate.

   g. Organizează manifestări proprii care constau în: consfătuiri, schimburi de experienţă, sesiuni şi simpozioane pe teme de biblioteconomie şi informare documentară şi participă la manifestările de specialitate organizate pe plan naţional şi internaţional, colaborând cu organizaţiile profesionale ale bibliotecilor din învăţământ şi din alte reţele.

   h. Încheie înţelegeri, convenţii şi contracte cu organisme şi organizaţii interne şi internaţionale pentru activităţi specifice.

 

B. ACTIVITĂŢI


Art. 52. Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor ce-i revin, Biblioteca UAB desfăşoară următoarele activităţi:  

   a. Colecţionează lucrările şi tezele de doctorat ale cadrelor didactice şi cercetătorilor Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;

   b. Achiziţionează publicaţii şi alte documente din ţară şi din străinătate;

   c. Realizează schimburi de publicaţii şi alte documente cu instituţii, organizaţii şi personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale din ţară şi străinătate.

   d. Donează publicaţii proprii bibliotecilor universitare similare din ţară şi din străinătate;

   e. Organizează, păstrează şi prelucrează toate categoriile de documente din colecţiile proprii;

   f. Verifică şi elimină periodic documentele perimate din punct de vedere ştiinţific, conform prevederilor legale în vigoare;

   g. Asigură condiţiile necesare pentru consultarea de către toate categoriile de utilizatori a documentelor, în sălile de lectură şi prin împrumut la domiciliu;

   h. Efectuează împrumut inter-bibliotecar intern şi internaţional de documente şi are acces la sistemul INTERNET al Universităţii.

   i. Asigură informarea utilizatorilor prin organizarea de baze de date, elaborarea şi editarea de instrumente de informare, în funcţie de cercetarea din cadrul Universităţii;

   j. Colaborează la lucrări bibliografice şi de informare documentară editate pe plan local, naţional şi internaţional;

   k. Întreprinde acţiuni de informatizare a activităţilor din propria unitate şi participă la reţele şi sisteme informatizate din ţară şi străinătate.

Art. 53. Documentele se organizează pe fonduri şi colecţii în funcţie de specificul şi atribuţiile Bibliotecii.

Art. 54. Colecţiile Bibliotecii UAB se păstrează în depozite şi/sau în săli cu acces liber special amenajate, asigurându-se condiţii de conservare şi securitate adecvate.

Art. 55. Fondul pentru sala de lectura cuprinde: lucrările de referinţă (enciclopedii, dicţionare, atlase, ghiduri, hărţi, albume etc.), cartea veche şi rară, manuscrisele, toate unicatele, publicaţiile seriale şi un exemplar al fiecărei lucrări.

Art. 56. Manualele, cursurile universitare şi alte materiale didactice existente în bibliotecă precum şi toate publicaţiile într-un număr mai mare de două exemplare se pot împrumuta la domiciliu. Ele constituie fondul pentru împrumut la domiciliu.

Art. 57. Biblioteca UAB foloseşte sistemul accesului liber la raft, în sălile de lectură, unde se asigură condiţii corespunzătoare de studiu şi  securitatea publicaţiilor.

Art. 58. Colecţiile de carte veche şi rară, documentele iconografice, manuscrisele şi alte lucrări deosebit de valoroase sunt organizate într-un fond separat. Conservarea şi organizarea acestor colecţii se fac în vederea valorificării lor din punct de vedere al interesului ştiinţific şi istoric pe care-l prezintă.

 

C. SCHIMBUL DE PUBLICAŢII


Art. 59. În schimbul intern şi internaţional de documente   Biblioteca UAB foloseşte:

   a) documente editate de Universitatea   "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;

   b) documente produse de alţi editori, achiziţionate special pentru partenerii de schimb;

   c) documente disponibile în colecţiile proprii.

Art. 60. Schimbul de documente este coordonat de conducerea bibliotecii şi efectuat de către responsabilul serviciului de schimb intern şi internaţional.

Art. 61. Fondul pentru schimb este gestionat de responsabilul Serviciului de schimb al Bibliotecii, destinaţia lui este stabilită în raport cu relaţiile de parteneriat cu celelalte instituţii, fără a se urmări cu stricteţe păstrarea unei echivalenţe valorice.

Art. 62. Pentru urmărirea relaţiilor de schimb de documente se utilizează instrumente specifice de evidenţă (extra-contabilă) în care se consemnează, pe parteneri şi ţări, atât documentele trimise cât şi cele primite.

 

D. CATALOGAREA, CLASIFICAREA ŞI INDEXAREA DOCUMENTELOR. ORGANIZAREA CATALOAGELOR


Art. 63. Clasificarea documentelor se realizează conform standardelor internaţionale.

Art. 64. Clasificarea şi indexarea documentelor se fac potrivit clasificării zecimale universale, precum şi pe baza unor vocabulare controlate, tezaure etc.

Art. 65. Biblioteca UAB organizează CATALOAGE DE SERVICIU (alfabetic, sistematic, topografic, fiecare în parte oglindind întregul fond de publicaţii, şi alte categorii de documente ale bibliotecii inclusiv ale filialelor) şi CATALOAGE PENTRU PUBLIC (un catalog alfabetic şi unul sistematic, ambele grupând descrierile publicaţiilor din fondul de bază şi din cel de împrumut).

Art. 66. Cataloagele Bibliotecii UAB sunt complet informatizate.

Art. 67. Între sistemul de cataloage ale Bibliotecii şi fondul de publicaţii (atât al sălii de lectură, cât şi cel pentru împrumut la domiciliu) trebuie să existe o concordanţă permanentă.

 

E. INFORMARE BIBLIOGRAFICĂ ŞI REFERINŢE ŞTIINŢIFICE


Art. 68. Biblioteca UAB organizează, singură sau în colaborare cu alte biblioteci, lucrări bibliografice destinate publicării:

   a)   publicaţii bibliografice curente, semnalări de cărţi, de titluri de periodice nou intrate în bibliotecă, de articole, indici bibliografici ai revistelor ştiinţifice editate de instituţia de învăţământ superior, buletine ale sumarelor de reviste, bibliografii curente pe teme ştiinţifice în relaţie directă cu profilul studiilor şi cu activităţile de cercetare din instituţia de învăţământ superior etc.;

   b)   publicaţii bibliografice retrospective, bibliografii tematice etc.;

    c)   alte publicaţii: ghiduri bibliografice pe discipline, cataloage multiplicate sau tipărite ale publicaţiilor şi ale colecţiilor speciale existente în bibliotecă etc.

Art. 69. Biblioteca UAB organizează acţiuni în scopul propagandei colecţiilor şi serviciilor oferite utilizatorilor, folosirii instrumentelor de muncă intelectuală, precum şi alte activităţi legate de promovarea valorilor ştiinţei şi culturii româneşti şi universale.

 

F. PĂSTRAREA ŞI CONSERVAREA COLECŢIILOR


Art. 70. Colecţiile Bibliotecii UAB se păstrează în spaţii amenajate în vederea asigurării conservării şi securităţii lor.

Art. 71. Păstrarea tuturor categoriilor de documente se realizează în conformitate cu normele igienice şi microclimatice.

Art. 72. Compartimentele de specialitate din Bibliotecă efectuează operaţii în acord cu normele specifice pentru aceste activităţi.

Art. 73. Gestionarea colecţiilor de documente, precum şi păstrarea documentelor privind situaţia şi circulaţia acestora în depozite se asigură în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

 

G. COMUNICAREA COLECŢIILOR (RELAŢII CU PUBLICUL)


Art. 74. Comunicarea colecţiilor se realizează prin consultarea lor în sala de lectură şi prin împrumutul la domiciliu.

Art. 75. Utilizarea colecţiilor în  Biblioteca UAB se asigură pe baza unui document special de acces, personal şi netransmisibil. În cazul pierderii documentului de acces titularul este obligat să declare Bibliotecii pierderea acestuia, urmând să i se elibereze un duplicat. În cazul în care o altă persoană foloseşte documentul de acces al titularului şi provoacă daune colecţiilor de documente sau altor categorii de bunuri ale bibliotecii, titularul răspunde solidar cu cel care a provocat daunele.

Art. 76. Programul serviciilor pentru utilizatori în   Biblioteca UAB se aproba in CA al  Universităţii  la propunerea  conducerii Bibliotecii.

Art. 77. Condiţiile de utilizare a colecţiilor în sălile de lectură şi prin împrumut se stabilesc prin Regulamentul serviciilor pentru cititori, anexat prezentului regulament (Anexa 2).

Art. 78. Pierderea şi deteriorarea documentelor de către utilizatori se sancţionează conform dispoziţiilor legale.

Art. 79. Pentru abateri de la prevederile prezentului Regulament, utilizatorii pot fi sancţionaţi, cu suspendarea dreptului de consultare a colecţiilor.

Art. 80. Pentru studenţii, cercetătorii, cadrele didactice, salariaţii Universităţii, care din diferite motive părăsesc instituţia, este obligatorie confirmarea Bibliotecii UAB că nu au nici un fel de datorii faţă de Bibliotecă. Daunele rezultate din încălcarea acestei prevederi se acoperă de către cei vinovaţi.

Art. 81. Biblioteca UAB poate împrumuta documente prin împrumut inter-bibliotecar intern şi internaţional, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 82. La rândul ei, Biblioteca UAB răspunde cererilor de împrumut inter - bibliotecar primite din ţară şi din străinătate, utilizând în acest scop, în măsura posibilităţilor de care dispune, documente originale sau copii.

Art. 83. Costurile împrumutului inter-bibliotecar, precum şi taxele poştale sunt suportate de către biblioteca solicitatoare a împrumutului. Aceasta poartă întreaga răspundere în cazul nerestituirii, pierderii sau deteriorării documentelor.

Art. 84. Fiecare bibliotecar este obligat să ţină la zi evidenţa cititorilor, a frecvenţei şi a publicaţiilor împrumutate în caietul de evidenţă a activităţii.

Art. 85. Periodic aceste date vor fi comunicate conducătorului Bibliotecii.

Art. 86. Programul de păstrare a fişelor de cititor în arhiva Bibliotecii este de doi ani după absolvire, în cazul studenţilor, sau după pierderea calităţii de cititor, în cazul celorlalte categorii de utilizatori. Fişele cititorilor ocazionali se anulează la sfârşitul fiecărui an calendaristic.

 

Capitolul V

RESURSE

 

Art. 87. Resursele Bibliotecii UAB pot fi constituite din alocaţii de la bugetul de stat, venituri proprii provenite din servicii, activităţi, tarife şi penalităţi, contracte etc., conform legislaţiei în vigoare. Cuantumurile tarifelor pentru serviciile prestate utilizatorilor şi ale penalităţilor aferente se propun de către conducerea Bibliotecii UAB, se validează în Consiliul de Administraţie şi se aprobă de către Senatul Universităţii "1Decembrie 1918" din Alba Iulia.

 

 

 

 

 

 

Capitolul VI

DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 88. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul „Universităţii 1 Decembrie 1918"din Alba Iulia.

 

 

 

ANEXA 2

 

 SUS  ]

 Biblioteca UAB

 

REGULAMENTUL SERVICIILOR PENTRU CITITORI

 

Capitolul 1

ÎNSCRIEREA ŞI ACCESUL CITITORILOR LA BIBLIOTECĂ

 

1. În Biblioteca   UAB accesul se face numai pe baza „Cardului de acces".

1.1. „Cardul de acces" este personal şi netransmisibil şi este individualizat printr-un cod numeric, unic pentru fiecare cititor.

1.2. Pentru eliberarea „Cardului de acces" sunt necesare următoarele acte:

- legitimaţie de student valabilă / legitimaţie de serviciu;

- act de identitate;

- plata taxei de eliberare (conform anexei tarife).

1.3. Eliberarea „Cardului de acces" se va face în urma achitării unei taxe de eliberare permis (conform anexă-tarife) şi a semnării unei „Fişe contract cititor", încheiată la data înscrierii în Bibliotecă şi care constituie actul juridic prin care cititorul îşi asumă răspunderile morale, materiale şi penale, după caz, privind folosirea, păstrarea şi restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate şi consultate, precum şi folosirea celorlalte bunuri materiale din bibliotecă şi respectarea prezentului Regulament.

1.4. Semnarea „Fişei contract cititor" (la înscriere) de către cititor şi înregistrarea împrumuturilor în sistemul de evidenţă informatizat, pe baza codurilor „Cardului de acces", în prezenţa cititorului, atestă efectuarea serviciului de împrumut precum şi obligativitatea acceptării de către cititor a responsabilităţilor ce îi revin, conform „Regulamentului serviciilor pentru cititori" al Bibliotecii   UAB.

1.5. În caz de pierdere, deteriorare sau furt al permisului, răspunderea revine titularului. Acesta este obligat să înştiinţeze imediat Biblioteca de pierderea „Cardului de acces", printr-o Declaraţie pe proprie răspundere. În caz contrar, va răspunde de eventualele pagube aduse bibliotecii prin folosirea cardului de către o altă persoană.

1.6. Eliberarea unui nou card se va face după ce vechiul card a fost declarat pierdut, a fost anulat de către Bibliotecă şi după achitarea unei taxei de eliberare (  Anexa - tarife).

1.7. Pot beneficia de serviciile Bibliotecii UAB următoarele categorii de cititori:

    - cititori interni:

   - studenţi (formă de învăţământ de lungă durată sau de scurtă durată la zi sau la ID);

   - studenţi înscrişi la masterat sau la cursuri postuniversitare;

   - cadre didactice din Universitate;

   - alte categorii de personal din Universitate;

    - cititori externi (studenţi din alte centre universitate, doctoranzi, cercetători, cadre didactice din învăţământul preuniversitar, elevi clasa a XII-a, bibliotecari).

1.8. Cardul are valabilitate 1 an, viza anuală prelungind valabilitatea acestuia. Vizarea anuală a cardului se face în urma achitării unei taxe ( Anexa tarife). Pentru cititorii externi, cardul are valabilitate un an calendaristic.

 

Capitolul 2

ÎMPRUMUTUL PUBLICAŢIILOR LA DOMICILIU

 

2.1. Împrumutul se face numai pe baza „Cardului de acces", numai de către titularul acestuia. La cererea bibliotecarului, cititorul este obligat să prezinte alături de „Cardul de acces" şi actul de identitate.

2.2. Pentru împrumutul publicaţiilor la domiciliu cititorii sunt obligaţi să completeze un «buletin de împrumut», după ce în prealabil au consultat baza de date a Bibliotecii. Toate câmpurile «buletinului de împrumut» sunt obligatorii, completarea necorespunzătoare atrăgând anularea acestuia. Publicaţiile sunt eliberate în maxim 1 oră de la depunerea «buletinului de împrumut» la secţia ÎMPRUMUT a   Bibliotecii UAB.

2.3. Nu se pot împrumuta la domiciliu următoarele documente: documentele care sunt unicat în colecţiile Bibliotecii UAB, publicaţiile seriale, tezele de doctorat, materialele de referinţă, lucrările din sălile cu acces liber la publicaţii, documente în format electronic (CD-ROM-uri, DVD-uri, dischete etc.). Documentele care sunt unicat în colecţiile Bibliotecii UAB: lucrări de licenţă, disertaţiile de masterat, tezele de doctorat se înregistrează în fondurile Bibliotecii. Acestea nu se împrumută la domiciliu şi se consultă exclusiv la Sala de lectură, pe o perioadă de 2-6 ore. Nu se pot efectua copii xerox după aceste categorii de lucrări. Lucrările de licenţă şi disertaţiile de masterat se păstrează în fondurile Bibliotecii 2 cicluri de licenţă, respectiv 6 sau 8 ani, după care se dau la topit.  

2.4. Se pot face rezervări de documente, la cererea cititorului, care sunt păstrate timp de 7 zile de la înştiinţarea Bibliotecii de către acesta.

2.5. Condiţii de împrumut la domiciliu sunt:

2.5.1. Studenţii pot împrumuta la domiciliu, numai de la secţia de împrumut, până la 5 publicaţii pe o perioadă de:

- pentru împrumutul pe termen lung, 14 zile cu posibilitatea prelungirii de două ori cu cate 14 zile;

- pentru împrumutul pe termen scurt (dicţionare, enciclopedii, tratate), 2 zile, fără a avea posibilitatea prelungiri termenului de împrumut.

2.5.2. Cadrele didactice pot împrumuta la domiciliu, numai de la secţiile de împrumut, până la 10 publicaţii pe o perioadă de :

- pentru împrumutul pe termen lung, 14 zile, cu posibilitatea prelungirii de două ori pentru  28 de zile.

- pentru împrumutul pe termen scurt (dicţionare, enciclopedii, tratate), 2  zile, fără a avea posibilitatea prelungirii termenului de împrumut.

2.5.3. Celelalte categorii de personal din Universitate pot împrumuta la domiciliu, numai de la secţiile de împrumut, până la 5 publicaţii pe o perioadă de 14 zile, cu posibilitatea prelungirii de două ori pentru 28 de zile (excepţie făcând publicaţiile   cu termen scurt, a căror termen de împrumut este prevăzut în articolul precedent).

2.5.4.     Cititorii externi pot avea acces la sălile de lectură, pentru a consulta colecţiile Bibliotecii UAB, în urma achitării unei taxe de înscriere pentru un an (  Anexa tarife) şi pot împrumuta la domiciliu, numai de la secţiile de împrumut, până la 3 publicaţii, pe o perioadă de 14 zile, cu posibilitatea prelungirii de două ori, pentru 28 de zile (excepţie făcând publicaţiile cu termen scurt, în conformitate cu un Angajament de restituire a publicaţiilor semnat în prealabil).

2.5.5. Prelungirea împrumutului se efectuează înainte de expirarea termenului de restituire a publicaţiei respective şi se va face numai dacă nu există rezervări pentru acea publicaţie.

2.6. Cititorul este obligat:

2.6.1. Să verifice starea publicaţiilor primite, semnalând bibliotecarului eventualele deteriorări. Să nu facă însemnări, sublinieri şi să nu producă alte deteriorări. În caz contrar va fi sancţionat conform regulamentului.

2.6.2. Să respecte termenul de restituire al publicaţiilor împrumutate.

2.6.3. Să nu deterioreze, să nu facă însemnări pe cataloagele puse la dispoziţie de către bibliotecă.

2.6.4. Să verifice consemnarea restituirii publicaţiilor împrumutate.

2.6.5. Să restituie, înainte de expirarea termenului de împrumut, publicaţiile împrumutate, la cererea bibliotecarului (în cazul unor publicaţii intens solicitate, a verificării gestionare a fondului etc.).

2.6.6. Să informeze corect asupra datelor personale.

 

Capitolul 3

RECUPERAREA PUBLICAŢIILOR NERESTITUITE LA TERMEN

SAU PIERDUTE

 

3.1. Publicaţii nerestituite la termen. Din această categorie fac parte publicaţiile al căror termen de restituire a fost depăşit. Modalităţile de atenţionare a beneficiarilor în vederea restituirii publicaţiilor sunt următoarele:

3.1.1. Somaţii. Somaţia va fi trimisă cititorului în cazul nerestituirii la termen a publicaţiei. În somaţie vor fi specificate: data expirării termenului de împrumut, autorul şi titlul publicaţiei respective. Dacă cititorul nu se prezintă la sediul Bibliotecii în termen de 15 zile calendaristice de la primirea somaţiei se va declanşa procedura de imputare, conform prevederilor legale.

3.1.2. Tarifele de întârziere aplicate pentru nerestituire la termen

Conform Legii bibliotecilor, Biblioteca impune următoarea taxă de întârziere:

- 1 RON / publicaţie/ zi până se va atinge 50% din valoarea de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi. 

Aceasta taxă se aplică pentru toate tipurile de documente cu regim de împrumut la domiciliu.

 

3.2. Publicaţii pierdute sau distruse. O publicaţie deteriorată fizic, care nu mai poate fi utilizată de un alt beneficiar este considerată o publicaţie distrusă.

3.2.1. Modalităţi de recuperare

Conform   prevederilor  Legii, documentele pierdute  pot fi recuperate prin înlocuire cu  documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă de pana la 5 ori faţă de preţul astfel calculat.

3.2.1.1. Înlocuirea publicaţiilor. Înlocuirea unui document se poate face  :

- cu unul identic (acelaşi titlu, aceeaşi ediţie/ediţie nouă, în stare fizică bună). În acest caz noul exemplar primeşte numărul de identificare al documentului înlocuit;

- valoric, prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori faţă de preţul astfel calculat.

Înlocuirea documentelor se va face pe baza unui proces verbal de predare-primire.

3.2.1.2. Plata publicaţiilor pierdute sau distruse

Conform legii Bibliotecilor nr. 334/31.05.2002, republicată în M.O., nr. 132/11.02.2005, Partea I, publicaţiile pierdute sau distruse se vor plăti la  valoarea de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori faţă de preţul astfel calculat..

 

Capitolul 4

ACCESUL LA SĂLILE DE LECTURĂ

 

4.1. Accesul la sălile de lectură se va face numai pe baza „Cardului de acces".

4.2. Cititorul este obligat:

   4.2.1. Să depună la intrarea în Bibliotecă, în locurile indicate: cărţi personale, obiecte de vestimentaţie, servietă, geantă, mapă etc.

   4.2.2. Să depună „Cardul de acces" la bibliotecarul de serviciu al sălii (custode sală).

   4.2.3. Să ceară avizul bibliotecarului de la sala de lectură pentru introducerea în sală a publicaţiilor care nu fac parte din fondul Bibliotecii.

   4.2.4. Să nu scoată din sala de lectură publicaţiile primite spre consultare în sala respectivă fără avizul bibliotecarului.

   4.2.5. Să nu deterioreze documentele sau alte bunuri materiale existente în dotarea Bibliotecii.

   4.2.6. Să nu introducă şi să nu consume în sălile de lectură alimente şi băuturi.

   4.2.7. Să oprească telefoanele celulare la intrarea în sălile de lectură.

   4.2.8. Să se comporte civilizat faţă de personalul Bibliotecii şi faţă de ceilalţi cititori, să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în Bibliotecă, să fumeze numai în locuri special amenajate.

   4.2.9. Să respecte orarul de funcţionare a sălilor de lectură şi a secţiilor de împrumut.

4.3. Consultarea bazelor de date ale Bibliotecii UAB se va face pe o perioadă de timp rezonabilă, care nu va depăşi 10 minute.

 

Capitolul 5

ALTE SERVICII

 

5.1. Servicii contra cost:

   5.1.1. Multiplicarea după documentele existente în Bibliotecă, indiferent de suport (hârtie, IT) este permisă conform prevederilor legii dreptului de autor (vezi Anexa tarife), numărul copiilor fiind limitat în funcţie de situaţie. Excepţie fac materialele didactice (suporturi de curs/seminar sau îndrumătoare de laborator) salvate pe suport magnetic, care se pot copia contra cost (10 lei/curs), tot pe suport magnetic, la solicitarea studenţilor.

      Fotografierea cu aparatul propriu al cititorului, a publicaţiilor care nu pot fi xeroxate în cadrul Bibliotecii UAB, se face contra cost. Sunt scutiti de aceasta taxa studenţii Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. (Hotărârea Consiliului de Administraţie al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia"-28/10/2013).

   5.1.2. Eliberare bibliografii la cerere (  Anexa tarife).

   5.1.3. - Selectarea şi listarea/copierea pe suport magnetic (al solicitantului) a titlurilor din catalogul on-line (  Anexa tarife).

 

 

Capitolul 6

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

 

Programul de lucru al Bibliotecii UAB se stabileşte cu aprobarea CA al  Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, la propunerea conducerii Bibliotecii.

 

Capitolul 7

REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE A SĂLII MULTIMEDIA

 

7.1. Sala multimedia este destinată asigurării condiţiilor maxime de documentare pentru studenţii, masteranzii, doctoranzii şi cadrele didactice ale Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia prin facilitarea accesului la bazele de date abonate, la cursurile şi cărţile în format electronic aflate în Bibliotecă sau la alte resurse de documentare on-line.

7.2. Accesul utilizatorilor se va face pe baza cardului de bibliotecă vizat pe anul în curs sau pe baza carnetului de student, act ce va rămâne la bibliotecar pe perioada utilizării calculatorului.

7.3. Accesul va fi consemnat de către utilizatori într-un registru precizându-se numele, facultatea, numărul calculatorului utilizat, ora intrării, ora ieşirii şi semnătura.

7.4. În timpul prezenţei în sala multimedia este strict interzisă lansarea în execuţie a oricărui joc.

7.5. Utilizarea unor medii de stocare proprii (CD, DVD, stick-uri) este permisă numai după ce administratorul le-a verificat din punct de vedere calitativ.

7.6. Verificarea mesageriei sau accesarea altor site-uri cu conţinut decent este permisă doar pe o perioadă de timp limitată, bibliotecarul având dreptul să întrerupă aceste activităţi în condiţiile în care există utilizatori care vor dori să acceseze facilităţile de documentare ale sălii multimedia.

7.7. Utilizatorii nu au dreptul să modifice sau să şteargă fişiere sau structuri de date legate de sistemul de operare, utilitare, aplicaţii şi fişiere aparţinând unor terţi.

7.8. Orice anomalie de sistem va fi raportată imediat bibliotecarului şi nu se va încerca, sub nici o formă, depanarea acesteia.

7.9. Este interzis în sala multimedia:

 • consumul de băuturi alcoolice şi nealcoolice;
 • consumul de alimente de orice tip;
 • intrarea cu ţigări aprinse;
 • intrarea cu materiale inflamabile şi vopsele;
 • conectarea la reţeaua electrică a unor aparate străine;
 • deteriorarea aparaturii şi a obiectelor de mobilier;
 • accesarea site-urilor imorale;
 • descărcarea fişierelor de pe Internet, cu excepţia materialelor de documentare;
 • utilizarea chat-urilor şi a jocurilor.

7.10. La plecarea din sala multimedia:

 • se verifică dacă au fost oprite calculatoarele şi monitoarele;
 • se vor aranja scaunele la fiecare masă;
 • resturile de hârtie vor fi aruncate la coş;
 • se predă cheia şi se recuperează legitimaţia de la bibliotecar.

7.11. În cazul în care un utilizator încalcă prevederile prezentului Regulament, el va fi sancţionat în funcţie de gravitatea faptei, prima consecinţă fiind interzicerea accesului în sala multimedia.

 

Capitolul 8

DISPOZIŢII FINALE

 

8.1. Lucrările unicat necesare pentru demonstraţii în cadrul activităţilor didactice, pot fi împrumutate de către cadrul didactic pe o perioada de 2-6 ore.

8.2. Lucrările necesare pentru documentare în vederea realizării unor grant-uri se pot împrumuta de către cadrele didactice pe o perioada de 1-3 zile.